Všeobecne záväzné nariadenie Obce Plavecký Štvrtok č. 3/2016 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu