Topic “Štítok Materská škola”

Medzinárodný deň detí v materskej škole

Každý z nás bol dieťaťom. Toto obdobie plné bezstarostných hier a nezabudnuteľných zážitkov patrí medzi najkrajšie v živote ľudí. Čas pre hry, zábavu, narodeninové oslavy , darčeky to sú hlavné atribúty detstva. K nim patrí aj nezabudnuteľný Medzinárodný deň detí. Hoci v dnešnej dobe nadobudol iný rozmer, má širší mediálny a spoločensky rozsah , podstata je tá istá . Patrí len a len deťom.

Športová olympiáda v Materskej škole

Najprirodzenejšou činnosťou človeka je pohyb. Pre dieťa to platí dvojnásobne. Pri nedostatku pohybovej aktivity trpí a je nepokojné. Dostatočné množstvo pohybu pomáha dieťaťu zbaviť sa psychofyzického napätia, utvára stav telesnej a duševnej rovnováhy , celkovú pohodu organizmu.

Deň matiek

Ženy - matky majú nezastupiteľné miesto v našej spoločnosti. Mama zastáva a preberá na seba jednu z najzodpovednejších úloh, ktorou je ochrana a výchova nového života. Úctu im vzdal aj majster pera, básnik Milan Rúfus, keď vo svojom diele napísal: „Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy.“ Aj my učiteľky materskej školy sme mamy ,hoci už dospelých detí a vieme ,aké je to krásne stráviť s nimi len okamih z ich času. Taký istý pocit sme chceli dopriať mamám, ktoré svoje detičky vodia k nám do materskej školy.

Hráme sa s rozprávkami

Vo štvrtok 21. apríla 2016 v podvečerných hodinách ožila naša materská škola. Ako? Nuž deti tu našli usilovného pána spisovateľa- Hanku, ako sústredene píše na písacom stroji rozprávky. Keď tu zrazu cez pootvorený oblok zafúkal vietor a všetky popísané papiere sa mu rozleteli po miestnosti a napísané rozprávky sa pomiešali. Víla Monika poprosila deti, aby aj oni skúsili silno ústami zafúkať ako vetrík a pomohli ujovi spisovateľovi poupratovať rozfúkané rozprávky. Deti vetrík s radosťou napodobňovali.

Stavanie máje

Predzvesťou májových osláv je stavanie máje. Táto tradícia našich rodičov, starých a prastarých rodičov sa po rokoch opäť stala súčasťou kultúrneho života našej obce. Oživenie starých slovenských zvykov vyvoláva spomienky na život na dedine voľakedy.

Mládenci – regrúti, ktorí odchádzali na vojenčinu stavali svojej milej máju - strom zdobený farebnými stužkami. Bol to znak vernosti a lásky počas vojenskej služby. Máju stavali chlapci aj pred domom richtára a hostincom.

Deň Narcisov

Opäť sme sa stretli v uliciach miest a obcí Slovenska, aby sme si pripli na svoj odev malý žltý narcis – symbol nádeje a spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 20-ty krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 15. apríla 2016 zaplavili žlté narcisy a každý, kto si ich pripol na svoj odev, týmto gestom vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

Vianočná besiedka

Sme len deti, srdce veľké máme a s tým srdcom veľkým, darčeky chystáme. Spievať Vám budeme s radosťou veselé, koledy, básničky s láskou Vám povieme.

Otvorená hodina anglického jazyka

Dňa 5. februára 2016 sa v materskej škole pod vedením lektorky anglického jazyka RNDr. Anny Harmathovej konala otvorená hodina anglického jazyka.

Fotogaléria

Karneval

Neodmysliteľnou súčasťou ukončenia fašiangov býva ples, pochovávanie basy a karneval. Nebolo tomu inak ani tento rok.

Poďakovanie Nadácii SPP a Nafte

Touto cestou by som sa chcela poďakovať za finančnú podporu pri plnení cieľa projektu Materskej školy v Plaveckom Štvrtku, pod názvom ,,Skvalitnenie prostredia materskej školy“. Cieľom projektu bolo zabezpečiť zlepšenie podmienok a prostredia detí, pri celodennom pobyte v materskej škole. Jedna časť projektu sa zamerala na výmenu kobercov vo všetkých triedach, kde deti trávia väčšinu dňa. Druhým výstupom bolo zakúpenie kompletne nových detských obliečok, plachiet, uterákov a iných potrebných vecí pre každodenné užívanie v materskej škole.

Kto sa hrá nehnevá, alebo naučme deti hrať sa!

Prvý novembrový týždeň sme otvorili brány našej materskej školy deťom a ich hračkám.

Deti si po celý týždeň mohli nosiť svoje najobľúbenejšie hračky s ktorými sa hrajú, spávajú. Cez rozprávku, ktorú sme deťom prerozprávali „O čom si hračky v noci rozprávajú“, sme deti vniesli do kráľovstva hračiek. Každé dieťa sa rado s hračkou pochválilo, ukázalo a opísalo ju kamarátom a navzájom si hračky medzi sebou požičali.

Jesenná tvorivá dielňa

Na známosť sa všetkým dáva, v jeseni lístie opadáva,
šu-šu šumia vetvičky, vraj naplnia košíčky....

Slniečko sa raduje, šarkan s vetrom tancuje.
Hop-cup, hop-cup tralala, jeseň dary rozdáva.

Súťaž o najväčšie jablko

Ľudová múdrosť hovorí: Každý deň  jablko, od lekára ďaleko ...

13. október bol vyhlásený za Medzinárodný deň jablka. Aj my sme si tento deň pripomenuli, a to súťažou o najväčšie jablko. Spolu sa zapojilo 23 detí našej materskej školy.
Bolo ťažké jabĺčka odmerať a zistiť, ktoré je najväčšie... Jednoduchšie bolo nájsť najťažšie jabĺčko. Adeptov na výhru bolo dosť!

Úcta k starším

Staroba je výzva, zároveň však dar, prichádza pomaly, nenápadne, vyhnúť sa jej nevieme, je to prirodzená súčasť nášho života. Úcta, pochopenie a milé slovo nech je prirodzeným a spontánnym prejavom nášho správania, pre všetkých tých, ktorých tvár je ozdobená vráskou.

Jeseň pani bohatá

K jesenným dňom patrí nielen krásne vyfarbené lístie, ale jeseň je tiež obdobím, kedy v záhradkách dozrievajú tekvice a všetky plody jesene – zelenina, ovocie.

Hasiči na návšteve

Údiv na tvárach detí vykúzlili ujovia hasiči, keď jedného dňa zahúkali pred našou škôlkou ozajstným krásnym červeným hasičským autom. V tom momente chceli byť všetci chlapci hasičmi. Deťom vysvetlili a poukazovali rôzne časti výbavy hasičov, rozprávali o dôležitosti práce hasiča a dovolili deťom, aby si vyskúšali prilbu. Potom sme sa mohli ešte všetci odfotiť pred hasičským autom a museli sme sa s nimi rozlúčiť, lebo hasičov nesmie nikto zdržiavať, aby mohli v prípade núdze pomáhať každému, kto pomoc potrebuje.

Rozlúčka s predškolákmi

Keď už je postieľka prikrátka, a spod paplónika trčia prvácke chodidlá, keď je už škôlka primalá, hračky už trošku nudia a knižky viac lákajú, je čas spoznať nových kamarátov a zažiť nové dobrodružstvá - vtedy nastal čas, kedy sa treba rozlúčiť.

Výlet na farmu „Betka“

Neodmysliteľnou súčasťou ukončenia školského roka býva koncoročný výlet. Nebolo tomu samozrejme ani tento rok. Rozhodli sme sa, že spoločne navštívime susednú obec Láb, konkrétne farmu Betka.

Poďakovanie

Pred určitým časom sa niektoré učiteľky zúčastnili kontinuálneho vzdelávania - práca s PC a tvorby didaktických materiálov pre deti, ktoré je deťom možné sprostredkovať prostredníctvom malého zázraku ..... interaktívnej tabule.

Detská športová olympiáda

Dňa 14.mája 2015 sa v našej materskej škole uskutočnila po dlhšom čase športová olympiáda. Detskú olympiádu slávnostne otvorila pani učiteľka Iva Frázová, ktorá deťom primeranou formou priblížila symboly a význam olympijských hier. Oboznámila s pojmom olympiáda, s obsahom a náplňou olympijskej myšlienky a jej významom, umožniť prispievať k duševnej a fyzickej pohode, umožniť deťom prezentovať svoju identitu, nadväzovať nové priateľstvá, dodržiavať pravidlá, uvedomovať si dôsledky vlastného konania a správania sa na základe reflexie.

Vydarený Deň otvorených dverí HaZZ

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách usporiadala aj tento rok Deň otvorených dverí pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána. Aj vďaka ukážkovému počasiu sa akcia vydarila na jednotku. Usmievavé tváre detí z Materskej školy v Plaveckom Štvrtku dychtivo sledovali ukážky zásahov hasičskej techniky, vyslobodzovania raneného za pomoci hydraulického zariadenia, poskytovania prvej pomoci a tiež transport raneného sanitkou. Súčasťou programu sa stali aj kone a psy z Prezídia Policajného zboru, ktoré sú platnými členmi zásahových jednotiek.

1. Jún MDD, nebol obyčajným dňom v našej materskej škole

Už pri príchode detí do materskej školy bolo vidieť prekvapenie, očakávanie v roztúžených detských očkách. Prekvapenie? Vyzdobený dvor MŠ a očakávanie? Z programu, ktorý deti čakal.

Program MDD otvorila p. riaditeľka. Deťom priblížila históriu MDD a tiež sa zamerala na multikultúru.

Vysvetlila, že na celom svete žijú deti rôznych pletí a tie všetky práve dnes majú svoj sviatok. Deti veľmi spontánne pomenovali deti rôznych pletí a s pomocou učiteliek vymenovali kontinenty na ktorých deti bývajú.

Stavanie máje

Ako každý rok, ani tento nebol iný. Dňa 30. 04. 2015 sa v našej obci stavala mája. Na túto slávnostnú akciu sa pripravili aj deti našej materskej školy. Všetko sa to začalo o 17.00 hodine pred obecným úradom. Naši škôlkari pod vedením p. uč. Lenky Karmanovej a Anny Kordošovej prispeli krátkym, ale výstižným programom. Všetci sa veľmi snažili a touto cestou ich chceme pochváliť. Za naším vystúpením nasledovalo folklórne pásmo Štvrtčan. Do rytmu a dobrej nálady hrala kapela Kozovanka. So sviatkom 1.

Deň narcisov

Liga proti rakovine je charitatívna organizácia so zameraním na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, bez ohľadu na vek a onkologickú diagnózu. Jej poslaním je realizovať programy v oblasti predchádzania nádorovým ochoreniam, včasného diagnostikovania, podpory účinnej liečby, starostlivosti o postihnutých, zmiernenia utrpenia a zníženia úmrtnosti na túto zákernú chorobu.

Deň matiek

Pri slove mama si každý z nás predstaví svoju matku. Milú a dobrotivú, ktorá bdela pri našej postieľke, keď sme ochoreli, ktorá sa tešila z našich prvých krôčikov. Bola a je to mama, ktorá, vedela a vie dať slovám najkrajšiu a najláskavejšiu podobu. Slovo mama je slovo, ktoré sa každé batoľa naučí vysloviť, ako prvé. Je ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy zachované v každom srdci. Mama - to je láska sama prevtelená do ženy, je to láska, ktorá nás sprevádza celým životom.

Večerná rozprávka

Hovorí sa ,že kniha je najlepší priateľ človeka – neprotirečí, je tichý, spoľahlivý a navyše ,je tu stále pre nás. Avšak dnes v počítačovom a virtuálnom svete kedy sa stávame priamymi účastníkmi deja, vstupujeme 3 - D efektom do prostredia krajiny, môžeme ho meniť, rozhodovať o osudoch hlavných hrdinov a pritom nerozvíjať fantáziu a obrazotvornosť.

Knihy sa týmto stávajú neatraktívnym artiklom, ktorý treba s námahou čítať , chápať ich ideu a v neposlednom rade porozumieť slovným prirovnaniam, zvratom.

Sprievod masiek

Dňa 13. februára sa naši škôlkari, konkrétne deti strednej a veľkej triedy pod vedením pani riaditeľky Mgr. Moniky Masarovičovej a učiteľky Lenky Karmanovej vybrali na fašiangový sprievod obcou. Deti mali na tvárach karnevalové masky, na hlavách karnevalové čapice a v rukách rapkáče a bubienky. Sprievod obcou sa niesol za spevu fašiangových piesní a zvuku rapkáčov. Prišli pozdraviť zamestnancov obecného úradu, ktorí ich za pekné básne a piesne odmenili sladkou odmenou.

Večerná rozprávka

Hovorí sa ,že kniha je najlepší priateľ človeka – neprotirečí, je tichý, spoľahlivý a navyše ,je tu stále pre nás. Avšak dnes v počítačovom a virtuálnom svete kedy sa stávame priamymi účastníkmi deja, vstupujeme 3 –D efektom do prostredia krajiny, môžeme ho meniť , rozhodovať o osudoch hlavných hrdinov a pritom nerozvíjať fantáziu a obrazotvornosť.

Knihy sa týmto stávajú neatraktívnym artiklom , ktorý treba s námahou čítať , chápať ich ideu a v neposlednom rade porozumieť slovným prirovnaniam, zvratom.

Advent v Materskej škole

VIANOCE – čas zázrakov a nekonečných želaní. Čas, keď v kuchyni vonia škorica a pečú sa vianočné koláče, keď kapustnica krásne vonia a kapor nám štedrovečerný stôl zdobí . Čas , keď rodina zasadne k stolu, modlitba lásky poteší nás a každá slzička šťastia premení sa na vločku.

Deň strašidiel

To ste nepočuli ešte, čo sa stalo v našej MŠ? Už od rána a v každej triede, kde ste sa pozreli, boli samé strašidlá. Ježibaby, strigy, čarodejnice, víly, Snehulienka a trpaslíci veselo strašili v našej materskej škole.

V ľudovej slovesnosti, v rozprávkach, riekankách, piesňach sa to len hemží strigami, ježibabami, čarodejnicami ,vílami, Snehulienkou a trpaslíkmi. Tých bolo viac ako sedem, ale len v našej triede. Každé meno trpaslíka vystihovalo aj povahovú vlastnosť detí malej triedy.

Deň hračky

Dňa 06.11.2014 sa naša materská škola premenila na jedno veľké hračkárstvo. Každé dieťa si prinieslo v tento deň svoju najobľúbenejšiu – najmilšiu hračku, s ktorou sa chcelo popýšiť pred svojimi kamarátmi.

Touto akciou sme chceli u detí rozvíjať prosociálne cítenie a to konkrétne vedieť sa podeliť s kamarátom o svoju hračku.

učiteľky MŠ

Poďakovanie

V našej materskej škole bolo za posledné roky urobených niekoľko pre deti veľmi prospešných úprav na školskom dvore – nové: preliezky, hojdačky, detské dopravné ihrisko. Samozrejme, že nezabúdame ani na interiér MŠ. Postupne sme deťom vymenili starý nábytok, opotrebované lehátka, paplóny a pod. Samozrejme myslíme aj na hygienu spánku – odpočinku, ktorý je pre deti veľmi dôležitý. Preto sme oslovili First Farms a.s. o sponzorský dar, aby sme mohli zakúpiť nové obliečky a plachty pre deti. Veľmi sme sa potešili finančnému príspevku vo výške 300 €.

Poďakovanie

Na základe vypracovaného projektu riaditeľkou materskej školy Mgr. Monikou Masarovičovou pod názvom „Detská umyváreň a WC v novom šate“ získala naša materská škola finančnú podporu z Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 5000 €. Boli sme tomu veľmi radi, pretože sme chceli spríjemniť a vynoviť hygienu prostredia, ktoré deti používajú pre svoju potrebu každodenne.

Nesmieme zabudnúť ani na firmu Pozagas a.s., ktorá nám prispela k renovácii sumou 2500 € formou 2 percent z dane.

Mikuláš v Materskej škole

Každoročne prichádza 6. decembra všetky deti potešiť vzácna návšteva – sv. Mikuláš. Deti si čistia svoje čižmičky a ukladajú ich do okien. Všetci sa už teraz tešíme na rozžiarené detské očká, keď si ráno v čižmičke nájdu kopec sladkostí a iných dobrôt. A tak je celkom prirodzené, že práve Svätý Mikuláš je jednou z najobľúbenejších postáv pre deti.

Deň v oblakoch

Deň ako každý iný a predsa sa niečím líšil. Akcia, ktorú sme tu v našej škôlke ešte nemali „lietanie v oblakoch“. Áno, dobre čítate. Naše deti lietali v oblakoch. Pani riaditeľka pozvala do škôlky pre naše deti pána Michala Kovára. Deti si v očakávaní  nevedeli predstaviť o aké lietanie, alebo o aké spúšťanie po lanovke ide. Všetci na školskom dvore sme pozorovali, ako sa lanovka chystá. Po chvíľke bola lanovka nachystaná a deti tiež. I našli sa prví odvážlivci, ale aj takí, ktorí odolávali.

Rozlúčka s letom...

Či sa nám to páči a či nie ,leto je neodmysliteľne za nami. Jemné slnečné lúče vystierajú svoje paprsky pomedzi oblaky a nechcú sa vzdať svojej sily. Chvíle letnej pohody, prázdnin a dovoleniek pripomínajú len fotografie v rámikoch a kamerové zábery. Tie nám jasne hovoria, že s letom sa treba rozlúčiť. Posledné opekačky, stretnutia a družné rozhovory s priateľmi, či letné športy zostávajú akousi bodkou za ukončenou sezónou.

Kolobežka rýchlo bežká...

Správne, bezpečne a hlavne podľa pravidiel cestnej premávky s ktorými nám pomohli policajti.

Nové kolobežky, dopravné značky, semafor, obnovené dopravné ihrisko stále priťahuje záujem detí. O to viac, že celú dopravu riadili policajti. To bola hádam najzaujímavejšia časť celého dopoludnia. Hoci samotné úlohy, či už vedomostné, alebo zručnostné deti veľmi bavili, najviac sme dbali na bezpečnosť detí.

Rozlúčka s predškolákmi

Je sobota 21. júna 2014 – krásny slnečný deň na krásnu príležitosť. Na tú sa práve chystali deti ,ktoré teraz opúšťajú materskú školu a v septembri si po prvýkrát zasadnú do školskej lavice.

Deň otvorených dverí na farme First Farms

Dňa 12. júna sme sa s deťmi z materskej školy zúčastnili návštevy na farme First Farms. Nakoľko sa tejto akcie zúčastnili všetky tri triedy a cesta je značne dlhá, prišiel po nás autobus.

Pred farmou nás privítali pracovníci farmy. Ujal sa nás veľmi milý pán, ktorý nás sprevádzal počas celého pobytu. Ako prvé, deti uvideli mladé teliatka, ktoré odpočívali. Každé teliatko bolo vo vlastnej búdke, kde malo svoju nádobku, z ktorej dostáva počas kŕmenia mliečko. Teliatka sa tu zdržia len dva mesiace a potom putujú na predaj do Talianska.

Plavecký výcvik

 V dňoch od 9. – 13.06.2014 sa deti strednej a veľkej triedy našej materskej školy zúčastnili plaveckého výcviku na plavárni Malina v Malackách.

Fotogaléria

Rozlúčka s predškolákmi

V sobotu 21.júna 2014 sa uskutočnila v obradnej sieni obecného úradu v našej obci veľmi milá slávnosť. Učiteľky našej materskej školy zorganizovali rozlúčku so škôlkou pre najstaršie deti, ktoré končia predprimárne vzdelávanie a od 1.septembra nastúpia do prvého ročníka základnej školy.

Stavanie májov

Jedna z najznámejších tradícií. Poznáme ju dokonca ešte z antických čias. Mladí šuhaji v každej dedine postavili máj, ktorým potom ozdobili bránu vyvolenej niektorého z nich. Tieto máje sa stavali z rôznych druhov stromov. Najčastejšie to bola breza, borovica, no všetko to záviselo od konkrétnej lokality. Na vrcholci sa nechal akoby malý stromček, ktorý sa následne ešte ozdobil farebnými stužkami. Výška stromu závisela od voľby staviteľov májov.

Poďakovanie Nadácii Volkswagen Slovakia

Deti a kolektív Materskej školy Plavecký Štvrtok by sa chceli poďakovať touto cestou za finančné podporenie projektu, ktorý bol realizovaný v materskej škole. Týmto projektom sme chceli prispieť k tomu najdôležitejšiemu čo človek má – zdravie. Na naše deti striehnu rôzne nebezpečenstvá, ako napríklad nebezpečenstvo cestnej premávky. Preto je dôležité viesť deti k správnemu dodržiavaniu cestnej premávky.

Míľa pre mamu

Ak existuje nejaký skutočne medzinárodný sviatok, je to Deň matiek. V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. I keď tento sviatok u nás dlhú históriu nemá, každý z nás by si mal nájsť chvíľku, aby si na tú svoju matku spomenul. Často si ani neuvedomujeme, aký poklad máme každý deň doma pri sebe. Berieme ako samozrejmosť to, že nám poradíte, že si nás vypočujete a pritúlite k sebe, keď nám je najhoršie. Práve dnes je čas zastaviť sa a uvedomiť si, čo všetko pre nás mama znamená. Májový mesiac viac ako iný evokuje mýtus lásky.

Medzinárodný deň detí v materskej škole

Medzinárodný deň detí je sviatok všetkých detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. U nás na Slovensku, ako aj v niektorých iných štátoch pripadá tento deň na 1. jún. MDD má však svoj cieľ. V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi. Myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete.

Preto sme samozrejme nemohli zabudnúť ani my zamestnanci materskej školy na naše deti. Veď je to jeden deň v roku a patrí im, na to nesmieme zabúdať.

Mama

….Jenom jednu mamičku máš v svéte šírem, musíš si ju považovat, dokial žije. Jak jedenkrát mamku stratíš, víc ju ničím nenahradíš. Všetko stracené máš.... Myslím ,že tieto slová hovoria za všetko. Mama je pre každého z nás všetkým – jej ďakujeme za život, mama pohladí, porozumie. Je pre nás ako pevný strom, o ktorý sa môžeme oprieť. Fúka rany, nech sa hoja, pomáha nám vzlietnuť z hniezda ,aby sme si krídla nezmočili, má pre nás stále lásku, ktorá nikdy nevyháša, otvorenú náruč na návrat.

Divadlo – Katkine výmysly

Na  štvrtok 15. 05. 2014 sme pozvali do našej materskej školy divadelníčku Andreu Votrubcovú z bábkového divadla DÚHA, aby našim deťom zahrala milú, akčnú a poučnú bábkovú hru Katkine výmysly.

Jar je tu - Morena

Prvý jarný deň je dňom rovnodennosti, čo znamená, že všetci na Zemi majú rovnako dlhý deň ako noc.

Príchod najkrajšieho ročného obdobia je spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami. Jednou z nich je vynášanie Moreny, slamenej figuríny odetej do ženských šiat. Morena symbolizuje bohyňu zimy a smrti, pre iných symbolizuje cestu pre nástup jari. Morenu nosili ľudia po dedine. Verili, že odoženú od seba choroby, smrť a zimu. Nakoniec ju podpálili, alebo vhodili do vody.

Deň narcisov

Jedenásty apríl 2014 - deň, ktorý zaplavili ulice obcí a miest kvety žltých narcisov. Je to jediná verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine.

Hudobné predstavenie “Fidlikanti“

Dňa 10.04.2014 v našej materskej škole úplne obyčajný deň spestrili muzikanti a tanečníci s názvom „Fidlikanti“. Chlapci oblečení v krojoch a tie zaujímavé hudobné nástroje. Deti v očakávaní s rozžiarenými očkami čakali čo príde. Fidlikanti postupne deti oboznámili s hudobnými nástrojmi, ako boli husle a k nim nemožno chýbajúci sláčik. Deti sa dozvedeli zaujímavosť a to, z čoho je vyrobený sláčik. A čo vy ostatní, vedeli ste, že sláčik je vyrobený z konského chvosta?

Karneval

Ako to už v našej obci býva zvykom, obdobie fašiangov sa končí smútočným pochovávaním basy, veselou zábavou, zabíjačkou, no a samozrejme karnevalom. Preto sme aj na toto obdobie pripravili pre deti detský karneval, ktorý sa konal v sobotu 1. marca v popoludňajších hodinách v budove Podnikateľského centra. Ako moderátor sa nám tentoraz predstavil otecko nášho škôlkara Miška, pán Tanuška, ktorý držal taktovku pevne v rukách.

Dom plný kníh

Dnes už málokto siahne po knihe ako po zdroji informácií a zábavy. Súčasný elektronický svet prináša so sebou nové formy poznania, rýchlejšie a hlavne pohodlnejšie informácie, získané bez námahy a zdĺhavého čítania. Virtuálny svet nás hneď zavedie do deja .Bez použitia fantázie a predstavivosti sa staneme účastníkmi deja alebo príbehu. Kniha sa tým stáva nepohodlným a málo atraktívnym spoločníkom.

Janko Hraško

Kto by nepoznal rozprávku o malom zrniečku hrachu, ktoré sa len tak prikotúľalo do domčeka chudobného roľníka a jeho manželky. Práve v čase, keď boli veľmi unavení od roboty a babka nevládala dedkovi ani jedlo odniesť na pole. Janko sa najedol veľa halušiek a troška podrástol. Bol aj veľký nezbedník ,dedkovi povystrájal rôzne šibalstvá. Janko dedkovi pomáhal poorať pole. Jeho pracovitosť si všimol aj kráľ. Tak ako to v rozprávke býva z malého Hraška sa stal veľký Janko Hraško – kráľ.

Mikuláš

Posledný mesiac v roku sa už tradične nesie v znamení malých i veľkých prekvapení. Už 5. decembra si deti čistia čižmy a ukladajú ich k oblokom, či ku dverám. Zaspávajú v očakávaní, že na nasledujúce ráno si nájdu topánky plné sladkostí, ovocia, či drobností pre potešenie.

Aladinova zázračná lampa

Isto všetci dospelí túto rozprávku poznajú, no pre naše, vaše deti to bolo jedno rozprávkové dopoludnie.

Dopoludnie ,ktoré nám spríjemnilo bábkové divadlo pána Stražana. Prekrásne kulisy, vystupňovaný dej vyčaril na detských tvárach radosť, strach, úžas, očakávania. Deti spontánne reagovali na dej rozprávky.

Tak ako to v rozprávke býva dobro zvíťazilo nad zlom.

Celé vystúpenie pán Stražan obohatil hudobným vystúpením.

Fotografie z divadelného predstavenia Aladinova zázračná lampa.

Vianočná besiedka v škole

Vianoce – slovo, ktoré pozná hádam každý obyvateľ tejto planéty.  Patria k najkrajším sviatkom v roku. Sú to sviatky, kedy si kresťania pripomínajú narodenie spasiteľa Ježiša Krista. Pre väčšinu z nás predstavujú symbol tradície a zvykov, kedy je celá rodina pohromade. Na chvíľu spomalíme a aspoň na chvíľu sme si trocha viac bližší. Gazdinky pečú koláče, varia pochúťky na štedrovečerný stôl a všade cítiť vôňu škorice, vanilky, ihličia, kapustnice, vyprážaného kapra, či vareného vína. Vianoce sú časom na premýšľanie, čo je skutočnou podstatou ľudského šťastia.

Čulý ruch v škôlke cez prázdniny

Ako to už každoročne býva, na konci júna sa lúčime s našimi predškolákmi, ktorých čaká veľmi zodpovedný krok a tým je prvý krok do školy. Prajeme im, aby vykročili tou správnou nohou a aby sa im v škole páčilo tak, ako v našej škôlke. No ešte predtým si všetci musíme poriadne oddýchnuť. Mali by sme nabrať veľa síl, aby sme s chuťou a radosťou začali v septembri nový školský rok 2013/2014. Po prázdninách u nás privítame nové detičky, na ktoré sa už teraz všetci tešíme.

Jesenné popoludnie – vyrezávanie a zdobenie tekvíc

Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých, slnečných dňoch sa k slovu hlási jeseň.

Jeseň je ročné obdobie, ktoré k nám prichádza v rovnakom čase.

Dobrý chýr rýchlo letí...

P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; widows: 2; orphans: 2; }

Áno, dobrý chýr veru rýchlo letí. Myslím tým chýr o našej škôlke, konkrétne o našom novovybudovanom detskom dopravnom ihrisku. Nielenže sú ním nadšené všetky deti našej materskej školy, ktoré sa tu denno-denne vozia na odrážadlách, bicykloch, kolobežkách, ale správa sa rýchlo rozniesla aj do okolitých obcí.

Október – mesiac úcty k starším

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrostí, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi“

Jeseň je krásna, jeseň je dar, strieborné nite babieho leta splietajú lúče skúpeho slnka.

Nech táto krása jesene naplní Vaše srdcia, keď mesiac október je mesiacom úcty k starším.

Sviatok Halloween - 31. október

Halloween - ako sviatok - je veľmi starý. Jeho história siaha až ku Keltom. Vtedy sa rok delil na dve obdobia - obdobie hojnosti a obdobie zimy a hladu. Začiatkom novembra sa Keltom zásoby zúžili a nastávala zlá doba. Preto ľudia prvý novembrový deň uctievali Boha Mŕtvych - Anwinna. Ľudia verili, že tejto noci sa zjavujú duše mŕtvych, a tak im svietili na cestu svietnikmi vyrobenými z dyní. Duchovia sa vracali domov, aby za pomoci svojich príbuzných prekročili hranicu Zemi Mŕtvých.

Enviromentálna vychádzka

Ničeniu prírody a životného prostredia sa nedá zabrániť iba zákonmi a protestnými akciami. Oveľa viac môže prebúdzanie lásky k prírode a rozvíjanie environmentálneho povedomia ľudí. Toto je možné dosiahnuť iba prostredníctvom environmentálnej výchovy. Najlepšie je začať u detí, aby sa pre nich priateľský prístup k prírode a životnému prostrediu stal samozrejmosťou.

Stretnutie po roku

Ani sme sa nenazdali a stretnutie po roku nám pripomenulo, že sme zasa o rok starší . Z tradície sa stala samozrejmosť a súčasť nášho pracovného, ale i osobného života . Posedenie s kolegyňami na dôchodku ,na ktoré sa vždy tešíme ,je pre nás spestrením a obohatením bežného života.

O zlatej priadke

Po roku k nám dňa 16.10.2013 opäť zavítal bábkoherec Vladimír Zetek, ktorý si pre deti pripravil zmodernizovanú rozprávku O zlatej priadke. Podal ju trocha žartovným spôsobom a veselými piesňami, čím deti hravo vtiahol do deja.

Rozlúčka s predškolákmi 24. jún 2013

Prajem pekné popoludnie všetkým deťom, ich rodičom, starým rodičom a pedagógom osobitne však z tohto miesta pozdravujem tých, ktorí sa už o dva mesiace budú hrdiť titulom školák alebo školáčka. Mám na mysli našich predškolákov, ktorí od septembra vstúpia do školy, privítajú ich nové pani učiteľky, noví kamaráti, s ktorými budú spoločne prevracať strany v Šlabikári, na rad určite prídu aj prvé nezbedné písmenká, v matematike číslice, ktoré celkom rady popletú hlavu malých školákov.

Otvorenie dopravného ihriska v materskej škole

Dňa 27.06.2013 sme v areáli materskej školy slávnostne otvorili nové dopravné ihrisko za prítomnosti pána starostu Ing. Ivana Slezáka a členov Obecnej polície. Tí deťom porozprávali a svojej práci a tiež ich poučili o bezpečnosti. Pretože, každý jednotlivec – dospelý, či dieťa – je účastníkom cestnej premávky. Automobil, ako nevyhnutný prepravný prostriedok, sa stal najvyužívanejším dopravným prostriedkom na svete na presun z jedného miesta na druhé.

Deň otvorených dverí na farme FirstFarms

Dňa 7. júna sme sa s deťmi z materskej školy zúčastnili návštevy na farme First Farms. Nakoľko sa tejto akcie zúčastnili všetky tri triedy a cesta je značne dlhá, prišiel po nás autobus.

Deň matiek

Mama - je také slovo, kratučké, milé, láskavé. Slovo, ktoré sa každé batoľa naučí vysloviť ako prvé. Je ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy zachované v každom srdci – matka, mama - to je láska sama, prevtelená do ženy, je to láska, ktorá nás sprevádza celým životom. Je nevýslovne trpezlivá, chápavá, milá a obetavá. Naša mama, ktorá nám ofúkava naše boliestky, ktorá sa teší z našich úspechov, ktorá sa trápi pre naše starosti. Mamička - pracovitá, kamarátska, starostlivá, trpezlivá, obetavá, láskavá, milujúca, odpúšťajúca, oddaná...

Medzinárodný deň detí v našej materskej škole

31.05. 2013,deň ako každý iný, no predsa iný!

Májové tradície

V máji - vie to mladá cháska - v celom svete kvitne láska. Tento mesiac patrí všetkým zaľúbeným. Je to obdobie lásky a zrodu nového života. V tomto mesiaci je veľa zvyklostí a povier. Májový dážď a chladnejšie počasie vyjadrili porekadlom: „Studený máj – v stodole raj“. Ďalšou zvyklosťou bolo, že prvomájovú rosu považovali na celom našom Slovensku za účinný, liečivý liek. Preventívne si ňou umývali očká, lišaje, lebo verili že tá rosa im pomôže.

Návšteva v MŠ Láb

V pondelok dňa 15. apríla 2013 prijali deti z našej materskej školy pozvanie na návštevu a divadelné predstavenie od detí z MŠ Láb.

Po desiatej sa deti II. a III. triedy vybrali na autobus . Pre niektorých len cesta autobusom do susednej dediny bola neopísateľným zážitkom ,pretože sa ešte v ňom neviezli. Výhľad z okna po okolí a poznávanie neznámeho vyvolalo veselú vravu. V Lábe deti očaril slnkom zaliaty školský dvor s preliezkami, hojdačkami , kolotočom až zabudli na divadielko.

Čitateľské centrum v materskej škole

V materskej škole sa nám za finančnej podpory Nadácie Volkswagen Slovakia podarilo vytvoriť si vlastné čitateľské centrum. Dňa 09.05.2013 sme ho uviedli oficiálne do svojej činnosti a to za prítomností pána starostu, Ing. Ivana Slezáka, pána Húsku – sprostredkovateľa projektu a slečny Bc. Janky Gazdovej, ktorá deťom priniesla knihu a prečítala im z nej rozprávku. Taktiež si mali možnosť rodičia prezrieť výstavu pod názvom ,,voľakedy a dnes“ a možnosť zakúpiť knihy pre svoje deti.

Exkurzia v Rakúsku - Burgenland

Rakúsko a školský systém

Rakúsko je najstarším štátom, v ktorom bola zavedená povinná školská dochádzka (1869). Za školstvo v Rakúsku sa v plnej zodpovednosti hlási štát v spolupráci s obcami a samotnými školami. Ide teda o verejne spravované školstvo. Školstvo v Rakúsku sa riadi zákonom z roku 1962 a postupne sa zákon podľa potreby novelizuje. Pre všetky deti bez rozdielu platí rovnosť šancí - bezplatná návšteva všetkých verejných škôl, bezplatné učebnice, cestovné do školy, poistenie, školský príspevok pre chudobnejšie nadané deti.

Poďakovanie Nadácii Volkswagen

Poďakovanie Nadácii Volkswagen Slovakia

Záhorácky sláviček

„Co je to za pjesnička kerá mi v srdéčku zostáva, co je to za muzika, že mi tak vyhráva“

Tvorivá dielňa

Priestor fantázie, ktorá nemá hranice. Aj tak môžeme definovať „tvorivú dielňu“. Je to priestor bezhraničnej fantázie, zážitkov, radosti a jedinečných umeleckých diel. Naša tvorivosť sa môže prejaviť v každej činnosti. Viete, že tvorivá dielňa má vplyv na rozvíjanie osobnosti dieťaťa a že pri jej činnosti sa rozvíja jeho myslenie, získavajú sa vedomosti, zručnosti o materiáloch a technikách s ktorými sa pracuje?

Vítanie jari - Morena, Morena...

Jedno z najkrajších ročných období je tu .Jar. Už by si rada sadla na trón , prevzala žezlo a natiahla k nám svoje teplé slnečné lúče , ktoré by zohriali telo a prebudili myseľ. No zima nie a nie sa pustiť kraľovania.

Deň narcisov

Mnohí si povedia: „Mne sa to nemôže stať“ a denne sa v tom utvrdzujú. Lenže nikto nemôže s istotou vedieť, na koho to slovo padne. To slovo sa volá rakovina.

Návšteva v obecnej knižnici

Kniha – studnica poznania, tvorca fantázie, tichý spoločník ,ktorého máme stále pri sebe . Ten ,čo nás nesklame ,neprotirečí a nehnevá. Tíško nás sprevádza svetom rozprávok, prežívame s ním dobrodružstvá v ďalekých krajinách, riešime zápletky a prežívame s ním lásky a rozchody. Je to ale v skutočnosti naozaj tak? Platí toto priateľstvo s knihou i dnes? Dajme si ruku na srdce a spýtajme sa samy seba – nie je nám pohodlnejšie zapnúť spínač na televízore, počítači, či pustiť si prehrávač?

Tajomstvo lesného škriatka, dary kráľovnej lesov, kríkov a húb

Kráľovná lesov, kríkov a húb sa zobudila zo zimného spánku, aby svojou mocou, silou a láskou zaobliekla všetky stromy ,kríky do svojich zelených šiat.

Kráľovná vie, že po dlhej zime sa musí o svoje stromy, kríky starať. Vie ,že stromy a kríky zdobia lesy svojou krásou, ale tiež, že sú skrýšou a obživou pre vtáčiky ,zvieratá. Stromy a kríky nám dávajú kyslík. Viete aké tajomstvo skrývajú lesný škriatkovia? To sme sa dňa 19.03. 2013 deti strednej a veľkej triedy spolu s pani učiteľkami vybrali zistiť.

Divadielka - Žabí princ

Divadielko – Bum – Bác, nám ponúklo krásnu bábkovú rozprávku

„Žabí princ“.

Mám básničku na jazýčku

Dňa 19.02.2013 – utorok sa v MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách konala prehliadka prednesu poézie a prózy detí materských škôl pod názvom „ MÁM BÁSNIČKU NA JAZÝČKU „. Zúčastnili sa na nej materské školy z okresu Malacky so svojimi žiakmi, aby prezentovali tvorbu slovenských básnikov a spisovateľov v podaní tých najmenších čitateľov.

Fašiangy a karneval

Fašiangy - symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú v redukovanej podobe takmer vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes. Fašiangy patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari

Vianoce v materskej škole

Hovorí sa, že Vianoce patria k najkrajším sviatkom v roku. Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly, najskôr nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia, už môžeme počítať dni. Radostné, čarovné, bohaté, pokojné. Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov – VIANOCE.

Farbička na diskotéke

Dňa 21.11.2012 nás po dvoch rokoch navštívila Miriam Králová – Mia. Prišla v krásnych zelených šatách, ktoré znázorňovali zelenú farbičku, ktorá prišla na diskotéku. Mia v úvode deti privítala milým slovom a piesňou o zelenej farbičke. Po vypočutí piesne sa detí spýtala, čo všetko bolo v piesni zelenej farby a veru deti jej hravo odpovedali - (melón, nezrelé čerešne, krokodíl, tráva, špenát, brokolica.....).

Klokánkovo dobrodružstvo

Dňa 8.11.2012 sa naše deti zúčastnili poznávacieho projektu putovanie po kontinentoch s názvom „Klokánkovo dobrodružstvo“. Deti sa formou zážitkového učenia zapájali do cestovania po rôznych kontinentoch, ako boli: Afrika, Ázia, Amerika a samozrejme Európa. Počas celého vystúpenia boli deti priamo zapájané do celého deja predstavenia. Boli prezliekané do kostýmov daného svetadielu, čo deti náramne bavilo a zaujalo.

Zlatá jeseň

Obdobie ako z rozprávky je práve pred nami. Čarodejnica príroda nelenila a všetko na zlato premenila – zlatá kukurička, zlatá tekvica, zlatá tráva, zlaté listy ,celý svet je zlatolistý. Aj tento školský rok sa naša materská škola zapojila do výtvarnej súťaže pod názvom „Zlatá jeseň“ ,ktorú organizuje Centrum voľného času Malacky. Jeseň je obdobím farebných premien a hlavne bohatou studňou nápadov pre šikovné ruky. Preto sme sa aj my do súťaže zapojili, lebo v našej materskej škole máme veľmi šikovné deti.

Jesenné popoludnie – čas svetlonosov

Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých, slnečných dňoch sa k slovu hlási jeseň.

Jeseň je ročné obdobie, ktoré k nám prichádza v rovnakom čase, ako švihnutím

Mesiac úcty k starším

Určite každý z nás má starých rodičov, babku, dedka. Sú pre nás druhou mamou, otcom. Rozmaznávajú nás, chránia a rozdávajú múdre rady. Vždy sú tu pre nás, pokojní, obetaví s otvoreným náručím a srdcom. Vypočujú naše prosby a želania a snažia sa ich naplniť.

Pri obraze starej mamy vynorí sa mi jej drobná tvár, ktorej ani čas neubral na šľachetnosti a dobrote. Kĺžu po nej pomaly ako závoj strieborný vrásky – pavučinky a odrážajú jej jeseň života. Vráskavá ruka ma hľadí a upokojuje boľavú dušu.

Rýchla kolobežka

Deň 15. jún 2012. Deň ako každý iný, no predsa odlišný a výnimočný. Prečo? Preto, lebo sme pre deti našej škôlky pripravili novú akciu „Rýchla kolobežka“.

HALLOWEEN v MŠ

V piatok 26. októbra 2012 sme v našej materskej škole oslávili sviatok strašidiel - HALLOWEEN. Tento zvyk pochádza z čias výbojných kmeňov Keltov, ktorí sa v posledný októbrový deň lúčili s letom a vítali zimu. Tancom pri ohni vzdávali úctu svojim predkom a svetlami im svietili na nebeskej ceste. Postupne sa tento sviatok preniesol do USA, Británie, Nového Zélandu a pomaly sa udomácňuje i v Európe.

Gašparko a drak

Čo viac patrí k deťom ako rozprávka a víťazstvo dobra nad zlom. I naše deti mali možnosť preniesť sa do rozprávkového príbehu o Gašparkovi a drakovi v utorok 23. októbra 2012 .So zatajeným dychom a otvorenými ústami čakali ,či princ spolu s Gašparkom zachránia princeznú, ktorú uniesol kráľovi zlý drak. Ale nebola by to rozprávka ,keby sa šťastne neskončila a princezná vyslobodená z pazúrov draka sa vrátila spolu s princom na hrad.

Srdečné poďakovanie

Dovoľte mi, aby som touto cestou vyslovila srdečné poďakovanie ušľachtilému človeku p. Róbertovi Švajdlenkovi, ktorý pracuje pod záštitou firmy bytemar s.r.o. Pán Švajdlenka nám nezištne opravil počítač, ktorý je v dnešnej dobe nevyhnutnou pomôckou pri riadení materskej školy.

Ešte raz, srdečná vďaka!

Mgr. Masarovičová Monika
riaditeľka MŠ

Deti, škôlka volá...

Divadelné predstavenie "Anjel, čert a Mikuláš"

pred oknom, za oknom stojí Mikuláš, čože to deduško v tom košíčku máš....

Dňa 2.12.2010 zavítalo do našej materskej školy divadielko Dunajka z Kuchyne a predviedli našim deťom aktuálne divadelné predstavenie pod názvom ,,Anjel, čert a Mikuláš“.

Divadelné predstavenie "Anjel, čert a Mikuláš"

Prišiel k nám Mikuláš

Tak ako každý rok, aj teraz sme nedočkavo čakali na Mikuláša. Deti, už niekoľko dní pri spomienke na vzácnu návštevu, radostne poskakovali. Bodaj by nie, veď Mikuláš má v detskom srdci svoje špeciálne miesto. Všetci sme boli celý rok veľmi dobrí, takže nebol najmenší dôvod myslieť si, že nepríde. Odrazu sme začuli zvončeky. Deťom sa v očiach roztancovali radostné iskričky a na tvárach sa im objavil milý detský úsmev. Odrazu vstúpil do dverí on. Červený odev, biela brada, milý úsmev na tvári, veľká červená čiapka a kôš plný prekvapení. Deti tohto milého deduška hneď spoznali. Mikuláš!

Beseda so stomatológom

Dňa 11. novembra 2010 sa v našej materskej škole uskutočnila beseda na tému „Starostlivosť o ústnu dutinu“. Pozvanie prijala zubná lekárka MUDr. Hana Lešková.  Bohužiaľ tejto akcie sa nemohla zúčastniť a tak ju zastúpila sestrička pani Zdena Hasičková, ktorú v úvode milo privítala pani učiteľka Dagmar Gombárová.

Deti už netrpezlivo čakali na lavičkách a stoličkách vo veľkej triede a v rúčkach stískali zubné kefky.

Tvorivá dieľňa "Jeseň pani bohatá"

Dňa 25.októbra sa jedáleň a chodba našej materskej školy zmenila na  výstavnú  sieň. A čo sa v nej vystavovalo? Rôzne strašidlá, príšery, rozprávkové postavy a mnohé iné originály vyrobené šikovnými rukami rodičov našich detí. Čo k tomu potrebovali? Nič, len svoju fantáziu, prírodný materiál jesene a  tekvice. Na začiatku to vyzeralo všelijako, pretože tekvíc bol nedostatok. No  naši rodičia nás nesklamali a hoci mnohí z nich nie sú pestovatelia tekvíc, darilo sa im našu výstavku postupne dopĺňať výtvormi z materiálu, ktorý im ponúkla jeseň.

Mesiac úcty k starším

Keď sa pominú letné dni a znenazdania prichádza chladnejší október, len tíško hľadíme okolo seba, čo sa to v prírode deje. Tá začne hýriť najkrajšími farbami –zlatožltá, červená, hnedá, pomaly sa vytráca zelená a nahrádza ju obyčajná šedá. Príroda očakáva príchod zimy.

Tak nejako sa i človeku míňa rôčik za rôčkom, až nastáva jeseň života. Je to čas na spomínanie a spomienky sú pestré ako tá príroda na jeseň.

Syndikovať obsah