Úradná tabuľa

Zavesené Zvesené
23/06/2016 Záverečný účet obce za rok 2015 viac
21/06/2016 Predkladanie návrhov do pripravovaných zmien a doplnkov uzemného plánu viac
17/06/2016 04/07/2016 Rozhodnutie - prerušenie stavebného konania viac
16/06/2016 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Plavecký Štvrtok č. 3/2016 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu viac
16/06/2016 VZN č. 2/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Plavecký Štvrtok viac
14/06/2016 30/06/2016 Rozhodnutie - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v časti KÚ Plavecký Štvrtok viac
10/06/2016 Zverejnenie návrhu na územné rozhodnutie stavby Obnova kompresorových jednotiek TK1-6 na CS PZZP Časť Obnova TK1-2 pre navrhovateľa NAFTA, a.s.,SÚ-185 2016 viac
08/06/2016 NÁVRH VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu viac
06/06/2016 Plán činnosti vo VO Záhorie na jún 2016 viac
02/06/2016 20/06/2016 Nafta - oznámenie o začatí stavebného konania viac
Syndikovať obsah