Profil verejného obstarávateľa

Obec Plavecký Štvrtok je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci príslušného oddelenia  v   súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Obec má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec : Plavecký Štvrtok
Sídlo : 900 68 Plavecký Štvrtok 172
IČO : 00 305 049
DIČ : 2020 643 713

V uvedenom profile obec zverejňuje nasledovné informácie:

Elektronické aukcie
Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona o VO
Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona o VO
Informácie podľa § 44 zákona o VO
Informácie podľa § 49a zákona o VO (pri nadlimitných zákazkách)
Informáciu o zadaní zákazky v profile podľa § 9 ods. 9 zákona o VO

Číslo zákazky Dátum zverejnenia zákazky Predmet zákazky Dátum * /termín/ zadania zákazky (uzavretia zmluvy) Kontaktná osoba verejného obstarávateľa, Č. tel.:, e-mail Poznámka
A/2013/00590 08. 10. 2013 Výtlky 2013 11.10.2013

Ing. Jozef Fuchs,
tel.: 034/ 779 31 32
jozef.fuchs@obecplaveckystvrtok.sk

 
A/2013/00632 29.10.2013  Oplotenie športového areálu Plavecký Štvrtok 4.11.2013 Ing. Jozef Fuchs,
tel.: 034/ 779 31 32
jozef.fuchs@obecplaveckystvrtok.sk
 
A/2013/00634 29.10.2013  Dom smútku – výmena okien, presklenná stena 4.11.2013 Ing. Jozef Fuchs,
tel.: 034/ 779 31 32
jozef.fuchs@obecplaveckystvrtok.sk
 
A/2013/00633 29.10.2013  Budova - športové ihrisko – výmena okien 4.11.2013 Ing. Jozef Fuchs,
tel.: 034/ 779 31 32
jozef.fuchs@obecplaveckystvrtok.sk
 
           
           
           
           
           

*Kontaktná osoba verejného obstarávateľa doplní po uzatvorení zmluvy alebo objednávky dátum zadania zákazky

Za stránku zodpovedá: Ing. Jozef Fuchs