Aktuality

Starosta obce sa obracia na občanov s nasledovnou žiadosťou

Vážení občania, vianočné obdobie sa rýchlo blíži a tak ako každý rok aj v tomto roku chceme osadiť vianočný stromček pred obecným úradom a ozdobiť ho ozdobami, ktoré vyrobia deti v materskej a základnej škole.

Preto žiadam občanov, ktorí majú možnosť darovať obci vhodný stromček, ktorý rastie na ich pozemku a je prístupný pre techniku, aby sa prihlásili na obecnom úrade.

Ďakujem

Ing. Ivan Slezák, starosta obce

Značky:

Zmena plánovanej činnosti vo VO Záhorie

Na základe požiadavky VTSÚ Záhorie bude dňa 27.10.2015 v čase 07:00-18:00 hod vykonávaná vojenská činnosť v severnej časti VO Záhorie. V tomto čase je na toto územie zakázaný vstup. Prosím o zverejnenie tejto informácie.

Pavol ŠKRHA, prednosta OÚVO Záhorie

Značky:

Pozvánka - Mesiac úcty k starším

Sociálna komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Plaveckom Štvrtku pozýva dôchodcov na spoločenské podujatie, ktoré sa pri príležitosti Mesiaca úcty k starším uskutoční v nedeľu, 18.októbra 2015 o 14.30 v podnikateľskom centre.

V programe vystúpia deti z materskej školy, žiaci zo súkromnej základnej školy a dychová hudba Kozovanka.

Všetci dôchodcovia sú vítaní. 

Značky:

Prieskum pre obyvateľov obcí mikroregiónu Dolné Záhorie

OZ Dolné Záhorie sa postupnými krokmi formuje a pretvára na Miestnu akčnú skupinu (MAS) - verejno-súkromné partnerstvo, ktoré predstavuje spojenie zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora na našom území. Jej cieľom je zavádzanie princípov rozhodovania „zdola-nahor“ v záujme miestnej komunity a smerujúce k integrovanému rozvoju územia.

Značky:

Pozvánka na Hubertovu jazdu

Pozvánka na Huertovu jazdu

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 1. 10. 2015

Vývoz veľkoobjemového odpadu

Dňa 7.10. a 8.10.2015 sa uskutoční vývoz veľkoobjemového odpadu z domácností. Občania môžu vyložiť odpad pred svoje domy.

Do uvedeného odpadu nepatrí:

  • elektroodpad
  • sklo
  • biologický odpad zo záhrad
  • pneumatiky

Väčšie kusy nábytku, treba rozobrať na menšie diely.

Začiatok školského roku v našej obci

Začiatok septembra je každoročne spojený so začiatkom nového školského roku. Začiatok školského roku 2015/2016 bol pre našu obec výnimočný, nakoľko 2. septembra sa otvorili brány až troch škôl. Okrem Základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec, je tu i súkromná stredná škola a od tohto roku i súkromná základná škola. Podnet na zriadenie tejto školy dali sami rodičia. Dôvody pre takéto riešenie sú každému občanovi našej obce známe. Zo strany zriaďovateľa aj starostu obce bolo vynaložené nemalé úsilie na to aby sa výsledok dostavil.

Zberný dvor

Obecný úrad oznamuje občanom, že  od septembra 2015 bude Zberný dvor otvorený len v stredu od 15.00 – 17.00 a v sobotu 8.30 – 10.00  až do odvolania.

Vlámanie

Dňa 28.8.2015 oznámil majiteľ jednej ubytovne v obci, že počas nočných hodín prišlo k vlámaniu do priestorov kde sú ubytovaný hostia. Páchateľ navštívil dve izby pričom obyvateľom odcudzil finančnú hotovosť. Celý incident zachytil kamerový systém obce. Záznam bude poskytnutý príslušníkom OO PZ Malacky na ďalšie riešenie.